Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 11
Năm 2023 : 1.400
𝐂Á𝐂 𝐁É 𝐋Ớ𝐏 𝐇𝐎𝐀 𝐓𝐑Ạ𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓𝐇Ă𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑Ả𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐌 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐓𝐈Ể𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇

𝐂Á𝐂 𝐁É 𝐋Ớ𝐏 𝐇𝐎𝐀 𝐓𝐑Ạ𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓𝐇Ă𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑Ả𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐌 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐓𝐈Ể𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇

Thực hiện kế hoạch số 28/MNNL –THNL ngày 06/4/2023 về việc phối hợp tổ chức cho trẻ tham quan trải nghiệm tại Trường tiểu học Ngọc Linh. Nhằm chuẩn bị các điều kiện cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi được trải nghiệm thực tế về chủ đề “Trường tiểu học”, giúp các con bước đầu làm quen dần với môi trường học ...
✨ĐẠ𝐈 𝐁𝐈Ể𝐔 𝐋Ớ𝐏 𝐓Ậ𝐏 𝐇𝐔Ấ𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐒Ở 𝐆𝐃&Đ𝐓 𝐃Ự 𝐇𝐎Ạ𝐓 ĐỘ𝐍𝐆 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌                 𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇✨

✨ĐẠ𝐈 𝐁𝐈Ể𝐔 𝐋Ớ𝐏 𝐓Ậ𝐏 𝐇𝐔Ấ𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐒Ở 𝐆𝐃&Đ𝐓 𝐃Ự 𝐇𝐎Ạ𝐓 ĐỘ𝐍𝐆 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇✨

✨ĐẠ𝐈 𝐁𝐈Ể𝐔 𝐋Ớ𝐏 𝐓Ậ𝐏 𝐇𝐔Ấ𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐒Ở 𝐆𝐃&Đ𝐓 𝐃Ự 𝐇𝐎Ạ𝐓 ĐỘ𝐍𝐆 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇✨ ✨☀️✨