Bản Cam kết của Trường PTDT Nội Trú THCS-THPT Bắc Yên Về thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và QĐ số 24/QĐ-UBND

                   SỞ GD VÀ ĐT SƠN LA                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS-THPT BẮC YÊN                              Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                                                                          Bắc Yên, ngày 01/09/2021

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và QĐ số 24/QĐ-UBND

 

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư số 55); Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 16); Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La (Quyết định số 24), góp phần phát triển giáo dục.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Trường phổ thông DTNT –THCS-THPT Bắc Yên tôi cam kết triển khai thực hiện tốt các nội dung như sau:

I. CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ 55, THÔNG TƯ 16 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24

          1. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung của Thông tư số 55; Thông tư số 16, Quyết định số 24 và các quy định của Nhà nước về thu chi các nguồn kinh phí không thuộc ngân sách cấp tới cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị để hiểu rõ về công tác xã hội hoá giáo dục, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, công tác vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục và dạy thêm, học thêm để phối hợp thực hiện đúng quy định.

          2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng quy định của Thông tư số 55, Thông tư số 16, Quyết định số 24 và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo về các khoản thu trong cơ sở giáo dục với một số nội dung cam kết chính như sau:

2.1. Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư số 55

- Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân đối với cha mẹ học sinh.

- Không thực hiện thu các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

- Nhà trường không thực hiện chi các khoản chi thuộc qũy Ban đại diện cha mẹ, học sinh. Chỉ thực hiện phối hợp với Ban đại điên cha mẹ học sinh để các khoản chi được thực hiện theo đúng quy định, đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển các nhà trường.

- Không để Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện chi các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

- Thực hiện công khai quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách, Thông tư số 61/2017/T-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai trong cơ sở giáo dục.

2.2. Đối với kinh phí tài trợ theo quy định tại Thông tư số 16

- Không quy định mức tài trợ bình quân, mức tài trợ tối thiểu trong việc vận động tài trợ.

- Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

- Không sử dụng nguồn kinh phí tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý.

- Thực hiện hạch toán kế toán và quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí tài trợ theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

- Thực hiện công khai quyết toán thu, chi các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/T-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai trong cơ sở giáo dục.

2.3 Thực hiện Quyết định số 24

- Quy định mức thu phải có sự thống nhất, thỏa thuận với cha mẹ học sinh đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng chi trả của phụ huynh học sinh.

- Thực hiện chi kinh phí dạy thêm, học thêm đảm bảo tỷ lệ giữa các nội dung chi: Thù lao cho giao viên trực tiếp dạy thêm, học thêm từ 70-75% tổng số tiền thu; chi tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm từ 10-15% tổng số thu; chi quản lý từ 10-15% tổng số thu.

- Định mức chi phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện hạch toán kế toán và quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán  kinh phí theo chế độ kế toán hiện hành và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Thực hiện công khai quyết toán thu, chi theo đúng quy định tại Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp quản lý về nội dung thu, chi không đúng theo quy định của đơn vị.

          3. Lập, trình phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ đảm bảo phù hợp với quy định, kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

          4. Tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện hàng năm theo quy định, tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của đơn vị.

II. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Trường phổ thông DTNT THCS-THPT Bắc Yên tôi cam kết với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chức năng nếu để xảy ra các vi phạm, sai phạm tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trong qúa trình thực hiện Thông tư số 55, Thông tư số 16 và Quyết định số 24.

2. Kết quả thực hiện quy định của Thông tư số 55, Thông tư số 16, Quyết định số 24 là một trong những nội dung được dùng làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua – khen thưởng hàng năm.  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

       

 

 

Nguyễn Đức Mích

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hoàng

 

Lưu ý: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT không bao gồm Trung tâm GDTX. Giám đốc Trung tâm GDTX không phải cam kết thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT với Giám đốc Sở.