Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Khuyến

2/11 Ngô Đến - Phương Mai - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa