Địa chỉ: Số 09 Bà Triệu, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.355.45.35