Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông
minh gắn với cải cách hành chính.

Cẩm nang chuyển đổi số: https://dx.mic.gov.vn/