Hiệu trưởng

 

Họ và tên: TRẦN LAN PHƯƠNG
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: lanphuong.tcv@gmail.com
Điện thoại: 
Địa chỉ: 23 Nguyễn Công Trứ - Phú hội - Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1.1. Chịu trách nhiệm trước phòng  GD&ĐT thành phố Huế, UBND Thành phố Huế về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

1.2. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ tọa các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGVNV, học sinh trong trường.

1.3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

- Tài chính, kế hoạch;

- Công tác nhân sự;

- Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách của CBGV;

- Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…);

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng;

- Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học;

- Quản lý hồ sơ CBGVNV;

- Chỉ đạo thực hiện công tác Thư viện, thiết bị, y tế học đường và các tổ chức XH khác;

- Chỉ đạo thực hiện công tác giữ vưỡng tr­ường chuẩn Quốc gia; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác phổ cập GD THCS và THPT.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 - 2018 của nhà trường;

- Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, KH chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường;

- Dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, theo dõi học sinh khối 8 học nghề,

- Quản lý chỉ đạo cổng thông tin điện tử, trang websid trường.