Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã thành công trong việc chuyển một số chương trình tính toán trắc địa đơn giản vào trong thiết bị smart - device mà cụ thể là chiếc điện thoại O2 Xda lls. Đánh giá hoàn toàn có đủ khả năng đưa vào các chương trình phức tạp hơn như, tổng hợp các loại số đo, ước tính, bình sai… 15/11/2011   |     |