Bài hát "Thành phố mang tên người" do Thầy Nguyễn Văn Út trình bày, với phần múa phụ đạo của tập thể giáo viên trường