Monday, 19/02/2018 - 12:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổng Lập
Tin Slideshow
 Ngày đăng:06/01/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:26/11/2017
Số: 06/KHĐCĐCS-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 1 NĂM 2018)
Số: 4612
Tên: (Công văn 4612)
Số: 05/KH
Tên: (Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2)
Số: VI
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Số: 02/KH
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 2)
Số: 06/KHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG THÁNG 1)
Số: 01/QC-THCSPL
Tên: (QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ)
Số: THÁNG 1+2
Tên: (KH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Số: KH: 01/2018
Tên: (Bổ xung KH sơ kết và Kế hoach sơ bộ tháng 1)
Số: 05/KHTVP-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ VĂN PHÒNG)
Số: 05/KHTC-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ CHUYÊN)
Số: 05/KHCĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG THÁNG 12)
Số: 05/KHTVS-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ VĂN_SỬ)
Số: 05/KHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG THÁNG 12)
Số: 05/KHTSHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ SINH_HÓA_ĐỊA)
Số: 1695
Tên: (Công văn nhập dữ liệu cán bộ)
Số: 10/KHTTL-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ TOÁN LÝ)
Số: 04-KH/CB
Tên: (SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2017)
Số: V
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2017)
Số: 06/KHĐCĐCS-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 1 NĂM 2018)
Số: 02/KH
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 2)
Số: 05/KH
Tên: (Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2)
Số: VI
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Số: 06/KHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG THÁNG 1)
Số: 01/QC-THCSPL
Tên: (QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ)
Số: THÁNG 1+2
Tên: (KH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Số: KH: 01/2018
Tên: (Bổ xung KH sơ kết và Kế hoach sơ bộ tháng 1)
Số: 05/KHTVP-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ VĂN PHÒNG)
Số: 05/KHTC-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ CHUYÊN)
Số: 05/KHCĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG THÁNG 12)
Số: 05/KHTVS-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ VĂN_SỬ)
Số: 05/KHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG THÁNG 12)
Số: 05/KHTSHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ SINH_HÓA_ĐỊA)
Số: 1695
Tên: (Công văn nhập dữ liệu cán bộ)
Số: Số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Tên: (CHẾ ĐỘ CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT)
Số: 10/KHTTL-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 12 TỔ TOÁN LÝ)
Số: 04-KH/CB
Tên: (SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2017)
Số: V
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2017)
Hoạt động chuyên môn

SINH HOAT CHUYÊN MÔN CỤM

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-PGDĐT ngày 25/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu về việc ...
Thư viện ảnh