Friday, 20/07/2018 - 06:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổng Lập
Tin Slideshow
 Ngày đăng:06/01/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:26/11/2017
Số: 07/KH
Tên: (Kế hoạch tháng 5/2018)
Số: 
Tên: (cong văn thi đua 2017-2018( SKKN))
Số: 06/KH
Tên: (Kế Hoạch tháng 4)
Số: 05/KH
Tên: (Kế hoach trường tháng 3/2018)
Số: 08 KHCĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NGÀY 8/3)
Số: 08THKHSHCM-THCSPL
Tên: (TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3/2018)
Số: 08/KHSHCM-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3.2018)
Số: 05
Tên: (KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2018-2019)
Số: 06/KHĐCĐCS-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 1 NĂM 2018)
Số: 4612
Tên: (Công văn 4612)
Số: 05/KH
Tên: (Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2)
Số: VI
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Số: 02/KH
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 2)
Số: 06/KHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG THÁNG 1)
Số: 01/QC-THCSPL
Tên: (QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ)
Số: 07/KH
Tên: (Kế hoạch tháng 5/2018)
Số: 
Tên: (cong văn thi đua 2017-2018( SKKN))
Số: 06/KH
Tên: (Kế Hoạch tháng 4)
Số: 08 KHCĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NGÀY 8/3)
Số: 08/KHSHCM-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3.2018)
Số: 08THKHSHCM-THCSPL
Tên: (TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3/2018)
Số: 05/KH
Tên: (Kế hoach trường tháng 3/2018)
Số: 05
Tên: (KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2018-2019)
Số: 06/KHĐCĐCS-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 1 NĂM 2018)
Số: 02/KH
Tên: (KẾ HOẠCH THÁNG 2)
Số: 05/KH
Tên: (Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2)
Số: VI
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Số: 06/KHĐ-THCSPL
Tên: (KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRONG THÁNG 1)
Số: 01/QC-THCSPL
Tên: (QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ)
Số: THÁNG 1+2
Tên: (KH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1+2/2018)
Hoạt động chuyên môn

SINH HOAT CHUYÊN MÔN CỤM

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-PGDĐT ngày 25/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu về việc ...
Thư viện ảnh