Friday, 22/06/2018 - 06:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường trung học cơ sở Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Địa chỉ Bản Bó, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Điện thoại 02123547225.
Số: Số: 04/TTr-THCSMN
Tên: (Tờ trình thành lập Hội đồng trường)
Số: Số: 01/KH-CSHCM
Tên: (Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Cụm chuyên môn số 2)
Số: 30/QĐ-THCSMN
Tên: (Quy chế hoạt động của HĐ thi đua-khen thưởng)
Số: 29/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng)
Số: 27/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ thành lập HĐ Thi đua-khen thưởng)
Số: 26/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ thành lập Hội đồng lương trường THCS Muổi Nọi)
Số: 22A/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ Thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018)
Số: 4A/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018)
Số: 01/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018)
Số: 04/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2017-2018)
Số: số 03/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch năm học 2017-2018)
Số: Số: 04/TTr-THCSMN
Tên: (Tờ trình thành lập Hội đồng trường)
Số: Số: 01/KH-CSHCM
Tên: (Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Cụm chuyên môn số 2)
Số: 30/QĐ-THCSMN
Tên: (Quy chế hoạt động của HĐ thi đua-khen thưởng)
Số: 29/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng)
Số: 27/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ thành lập HĐ Thi đua-khen thưởng)
Số: 26/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ thành lập Hội đồng lương trường THCS Muổi Nọi)
Số: 22A/QĐ-THCSMN
Tên: (QĐ Thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018)
Số: 4A/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018)
Số: 01/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018)
Số: 04/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2017-2018)
Số: số 03/KH-THCSMN
Tên: (Kế hoạch năm học 2017-2018)
Thư viện ảnh