Số: 025/LTrGV-THCSLT
Tên: (Lịch trực Tết Nguyên đán ( Mậu Tuất- 2018 ))
Số: 024/KH-THCSLT
Tên: (Kế hoạch Tháng 02 - Năm học 2017-2018)
Số: 023/KH-THCSLT
Tên: (Nghị quyết Hội đồng Tháng 1- Năm học 2017-2018)
Số: 024
Tên: (Lịch trực Tết Dương lịch 2018)
Số: 020
Tên: (Nghị quyết Họp hội đồng Tháng 12- Năm học 2017-2018)
Số: 
Tên: (Công khai Tiết dạy thêm giờ Tháng 2- Năm học 2017-2018)
Số: 
Tên: (Phân công chuyên môn ( Áp dụng từ 05 tháng 03 năm 2018 ))
Số: 031/NQCM-THCSLT
Tên: (Nội dung Họp chuyên môn Tháng 2- Năm học 2017-2018)
Số: 031
Tên: (Điều chỉnh TKB Khối 7 ( Áp dụng từ 05 tháng 02 năm 2018 ))
Số: 031
Tên: (Lịch học HĐNGLL ( Áp dụng từ 05 tháng 2 năm 2018 ))
Số: 030
Tên: (Công khai Tiết dư giờ Tháng 01- Năm học 2017-2018)