DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ NHIỆM KÌ 2015 - 2020

 

  

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Nguyễn Thanh Sơn

Bí thư

02

Trần Văn Sơn

P. Bí thư

03

Lê Hồng Điệp

Ủy viên

04

Lại Thị Thu Hiền

Ủy viên

05

Nguyễn Viết Long

Ủy viên

06

Trịnh Thọ Trường

Ủy viên

07

Nguyễn Thị Sen

Ủy viên

08

Nguyễn Trung Phương

Ủy viên

09

Trương Thị Giang

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 DANH SÁCH BTV  NHIỆM KÌ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

01

Nguyễn Thanh Sơn

02

Trần Văn Sơn

03

Lê Hồng Điệp

 

 

 

 

 

  

DANH SÁCH UBKT ĐẢNG ỦY NHIỆM KÌ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Lê Hồng Điệp

Chủ nhiệm UBKT

02

Nguyễn Thị Sen

 

03

Nguyễn Văn Nhiệm