Xây dựng hệ thống Trường chuẩn quốc gia tại Tây Nguyên cần sự đồng lòng, chung sức.