A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch ĐG kết quả Bồi dưỡng thường xuyên

                  

                            

KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2019-2020

 

     Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dực thường xuyên;

       Căn cứ kế hoạch số 3418/ KH-SGDĐT ngày 11tháng 12 năm 2019 Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 của Sở GD-ĐT Sóc Trăng;

Trường THPT Lương Định Của xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

       - Đánh giá năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường đáp ứng với yêu cầu hiện nay.
       - Kiểm tra CBQL và Giáo viên về việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu

       - Đảm bảo cho CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng và luôn luôn đạt chuẩn theo quy định.

       - Cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bồi dưỡng đạt kết quả cao để đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

1. Đối tượng đánh giá: Tất cả CBQL, giáo viên đang công tác và giảng dạy tại trường.
2. Đối tượng được miễn: CBQL, giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm dài hạn, đang đi học tập trung dài hạn từ 06 tháng trở lên hoặc CBQL, giáo viên từ 59 tuổi trở lên đối với nam, 54 tuổi trở lên đối với nữ. Các trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở GDĐT.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Gồm 03 nội dung (theo Kế hoạch số: 251/KH-THPTLĐC ngày 19 tháng 12 năm 2019, v/v bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên,cán bộ quản lý trường THPT Lương Định Củanăm học 2019-2020).

IV. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1.Thời gian, địa điểm:

       * Các tổ chuyên môn tổ chức cho GV trong tổ báo cáo thu hoạch tại tổ trước ngày 15/7/2020;

       * GV kiểm tra tập trung lý thuyết lúc 8 giờ ngày 20/7/2020 tại phòng họp của trường.

1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX

a) Đối với bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành): đánh giá tại các tổ bộ môn: giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo Bài thu hoạch

*Tiêu chí đánh giá thông qua bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (tính theo thang điểm 10):

- Về hình thức

       + Bài thu hoạch trình bày trên khổ giấy A4 kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14; đóng cuốn, trang bìa ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ/chức danh

       + Trình bày vấn đề rõ ràng, súc tích.

       + Văn phong phù hợp với văn phong khoa học; không sai sót về chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Về nội dung:

       Trong từng nội dung bồi dưỡng (nội dung 1,2,3), người viết cần:

       +Nêu được những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng theo kế hoạch BDTX của cá nhân (4 điểm).

       +Trình bày việc vận dụng (hoặc phương hướng vận dụng) các kiến thức, kỹ năng đã học trong thực tiễn công tác (6 điểm).

       + Cuối mỗi nội dung phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

       - Thang điểm

       Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung 1, nội dung 2 và nội dung 3.

       * Lưu ý:

       Tổ chuyên môn tổ chức để CBQL, GV trình bày bài thu hoạch trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của cá nhân.

       - CBQL thuộc tổ chuyên môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.

       - Ở từng nội dung bồi dưỡng CBQL, giáo viên chỉ đạt điểm tối đa khi đáp ứng được yêu cầu về nội dung và hình thức.

b) Đối với bài kiểm tra lý thuyết (tính theo thang điểm 10):

       - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập: “Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghiệm của nội dung lý thuyết BDTX”.Tổng số thành viên của Ban từ 7 đến 13 người (bao gồm đại diện Ban giám hiệu, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên, đại diện Tổ chuyên môn).

       - Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghiệm:

       + Xây dựng bộ đề trắc nghiệm ít nhất 20 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phù hợp với nội dung đăng ký BDTX hằng năm tại đơn vị (Gợi ý: Phần 1: thuộc lĩnh vực kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ về đường lối, chính sách phát triển giáo dục. Phần 2: thuộc lĩnh vực kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ).

       + Quy định thời gian kiểm tra trắc nghiệm; thực hiện việc chấm điểm trắc nghiệp theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện ra đề trắc nghiệm lý thuyết theo quy định của nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động BDTX.

V. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX

       1. Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

       2. Xếp loại kết quả

       - Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, CBQL được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định.

       - Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, CBQL không thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; không hoàn thành đủ các bài kiểm tra; bài kiểm tra, bài thu hoạch kết quả Không đạt yêu cầu.

       - Giáo viên, CBQL được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

3. Điểm trung bình kết quả BDTX

       - Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

       + ĐTB BDTX ( nội dung lý thuyết) = (điểm nội dung 1 (10 điểm)+điểm nội dung 2 (10 điểm)): 2

       + ĐTB BDTX (nội dung thực hành) = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX (lý thuyết + thực hành) = (ĐTB BDTX (nội dung lý thuyết) + ĐTB BDTX (nội dung thực hành)) : 2

       - ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

       - Hướng dẫn, tổ chức cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX về Sở Giáo dục và Đào vào trước ngày 25/7/2020 (theo mẫu số 02 đính kèm).

       - Thành lập “Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghiệm của nội dung lý thuyết BDTX” của nhà trường.

  1. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn:

       - Tổ chức cho GV đánh giá BDTX của GV tại buổi họp tổ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường trước ngày 15/7/2020 (theo mẫu số 02 đã gởi theo kế hoạch BDTX đầu năm học)

       - Đề nghị hiệu trưởng công nhận kết quả BDTX đối với cá nhân hoàn thành kế hoạch BDTX hoặc không công nhận kết quả BDTX đối với cá nhân không hoàn thành kế hoạch BDTX.

3. Trách nhiệm, quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý

       - Hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX theo Quy chế của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường;

       - Báo cáo (bằng văn bản) tổ bộ môn, lãnh đạo trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ (thông qua báo cáo chuyên đề hoặc bài thu hoạch).

       Trên đây là kế hoạch đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2019-2020 của trườngTHPT Lương Định Của. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Hiệu trưởng nhà trường theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ hiệu trưởng để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo