• Võ Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vothidiemthuyc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn. Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Nguyễn Minh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
  • Email:
   nguyenminhsangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sử

 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Văn
  • Email:
   phammanhhungc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 • Bùi Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   buithithutrangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Địa lí

 • Nguyễn Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nguyenthibichphuongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Lý Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   lythibachtuyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Trần Vũ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tranvulinhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy bộ môn Địa

 • Nguyễn Thị Ánh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nguyenthianhloan.c3ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Lê Thị Xuân Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
  • Email:
   lethixuannhanc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lịch Sử

 • Đặng Hải Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   danghaidangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sử