• Trần Nhật Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Email:
   trannnhatthanhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư Đoàn trường. Giáo viên môn Vật Lí và Tin học

 • Trần Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên bộ môn Toán.

 • Tô Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tothianhnguyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Nhà trường. Giảng dạy bộ môn Hóa

 • Nguyễn Ngọc Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Email:
   nguyenngochoc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư đoàn thanh niên. Giáo viên bộ môn Toán.

 • Diệp Viễn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   diepviendongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Diệp Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lí, Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Huỳnh Thị Diễm Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   huynhthidiemtrinhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Nguyễn Hoàng Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn công nghệ

 • Kim Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   kimthingochienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên bộ môn tiếng Anh

 • Trương Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn.Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Trần Quang Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   tranquangdec3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Lâm Minh Phục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lamminhphucc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng trường THPT Lương Định Của bắt đầu từ năm học 2021 - 2022

   Giảng dạy bộ môn GDCD

 • Dương Thị Mỹ Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn GDCD

 • Võ Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vothidiemthuyc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn. Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Võ Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên; Giáo viên ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vothikieudiemc3.ldc@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Xuân Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
  • Email:
   lethixuannhanc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lịch Sử

 • Bùi Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   buithithutrangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Địa lí

 • Nguyễn Minh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
  • Email:
   nguyenminhsangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sử

 • Lý Văn Lược
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   lyvanluocc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa Học

 • Ngô Tấn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh
  • Email:
   ngotannguyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sinh học.

 • Lâm Hồng Gương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   lamhongguongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn thể dục

 • Trần Tố Tri
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   tratotric3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Đặng Hải Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   danghaidangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sử

Thông báo