• Kim Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   kimthingochienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên bộ môn tiếng Anh

 • Huỳnh Phú Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

 • Dương Thị Mỹ Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn GDCD

 • Hồ Phương Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Quốc Phòng
  • Email:
   hophuongdienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Quốc Phòng - An Ninh

 • Trần Thị Hải Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   tranthihaichauc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

 • Thạch Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   thachthikimnganc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

Thông báo