• Trần Nhật Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Email:
   trannnhatthanhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư Đoàn trường. Giáo viên môn Vật Lí và Tin học

 • Trần Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên bộ môn Toán.

 • Tô Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tothianhnguyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng Nhà trường. Giảng dạy bộ môn Hóa

 • Trần Mộng Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lí
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Nguyễn Ngọc Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Email:
   nguyenngochoc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư đoàn thanh niên. Giáo viên bộ môn Toán.

 • Diệp Viễn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   diepviendongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Diệp Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lí, Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Phan Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
  • Email:
   phanngocthaoc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý

 • Huỳnh Thị Diễm Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   huynhthidiemtrinhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Nguyễn Hoàng Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn công nghệ

 • Lê Trần Phượng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kỹ thuật công nghệ
  • Email:
   letranphuongquyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Kỹ thuật công nghệ.

 • Kim Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   kimthingochienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên bộ môn tiếng Anh

 • Trương Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn.Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Trần Quang Đệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   tranquangdec3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Huỳnh Văn Cả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kĩ sư Tin học
  • Email:
   huynhvancac3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên bộ môn Tin học

 • Lâm Minh Phục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lamminhphucc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng trường THPT Lương Định Của bắt đầu từ năm học 2021 - 2022

   Giảng dạy bộ môn GDCD

 • Huỳnh Phú Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

 • Dương Thị Mỹ Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn GDCD

 • Võ Thị Diễm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vothidiemthuyc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn. Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Văn
  • Email:
   phammanhhungc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Ánh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nguyenthianhloan.c3ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Võ Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên; Giáo viên ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vothikieudiemc3.ldc@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Xuân Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
  • Email:
   lethixuannhanc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lịch Sử

 • Bùi Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   buithithutrangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Địa lí

 • Nguyễn Minh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
  • Email:
   nguyenminhsangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sử

 • Lý Văn Lược
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   lyvanluocc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa Học

 • Ngô Tấn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh
  • Email:
   ngotannguyenc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sinh học.

 • Lâm Phụng Hoàng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   lamphunghoangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sinh

 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh học
  • Email:
   lethihienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn sinh học

 • Lý Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   lythibachtuyetc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Nguyễn Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ Văn
  • Email:
   nguyenthibichphuongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Ngữ Văn

 • Cao Hoàng Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   caohoangducc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Thể dục

 • Hồ Phương Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Quốc Phòng
  • Email:
   hophuongdienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Quốc Phòng - An Ninh

 • Lâm Hồng Gương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Thể dục
  • Email:
   lamhongguongc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn thể dục

 • Trần Thị Hải Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   tranthihaichauc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

 • Thạch Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh Văn
  • Email:
   thachthikimnganc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

 • Châu Văn Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
   chauvankimc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Hóa học

 • Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kĩ sư Tin học
  • Email:
   vuthinhungc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Tin học

 • Trương Văn Đực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý - Tin
  • Email:
   truongvanducc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý.

 • Trần Tố Tri
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
   tratotric3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán

 • Trà Tấn Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn KTNN

 • Nguyễn Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Email:
   nguyencamtuc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên thư viện

 • Dương Hà Mỹ Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Email:
   duonghamynhienc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn phòng

 • Nguyễn Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ

 • Trần Vũ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tranvulinhc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy bộ môn Địa

 • Đặng Hải Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   danghaidangc3.ldc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Sử

Thông báo