Thứ sáu, 02/12/2022 - 05:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Ngoai khoa-ngoai-khoa-6554189.html

 11/11/2011, 16:37
NGOẠI KHÓAOÂN TAÄP HOÙA – SINH – ÑÒA THÁNG 12 NĂM 2008 Khởi động : 5 câu hỏi Đúng hay sai - 10đ/1 câu. Vượt chướng ngại vật : giải ô chữ Mỗi hàng ngang - 20đ. Hàng dọc - 50đ.3. Về đích : 6 câu. Dành quyền trả lời. Đội trả lời đầu tiên - đúng - đạt 50đ. Đội bổ sung - chính xác và đầy đủ - đạt 20đ.NOÄI DUNG CAÙC PHAÀN THI PHẦN THI KHỞI ĐỘNGThả Na vào dd CuSO4 thu được Cu. 2) Cặp NST tương đồng là cặp NST giống nhau về hình thái, kích thước. Trong đó 1 có nguồn gốc từ bố và 1 có nguồn gốc từ mẹ. 3) Clo có Z= 17, Brom có Z= 35, brom có tính phi kim yếu hơn clo.4) Di sản Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh là di sản phi vật thể. 5) Thaû Ag vaøo dd HCl thu ñöôïc muoái AgClSAIĐÚNGĐÚNGSAISAIGrêgô Menđen sinh năm 1822 và mất năm 1884 2) Các kim loại đều ở thể rắn.3) Trong nguyên phân, những hoạt động quan trọng nhất của NST là : tự nhân đôi ở kì trung gian và phân li đồng đều về 2 cực TB ở chu kì sau. 4) Đốt photpho trong khí oxy, sản phẩm thu được hòa vào nước thu được dd có PH

Danh sách file (1 files)