Tuesday, 05/07/2022 - 16:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chiềng Xôm

Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu-ngocbich-9449405.html

 15/07/2013, 17:14
PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ SƠN LATRƯỜNG THCS CHIỀNG XÔMHÓA HỌC 9GVBM: NguyÔn ThÞ Ngäc BÝchTỔ: Sinh - Hãa - §Þa Tiết 52 – bài 42: LUYEÄN TAÄP CHÖÔNG 4HIÑROCACBON VAØ NHIEÂN LIEÄU Nhớ lại cấu tạo, tính chất và ứng dụng của metan, etilen, axetilen, benzen rồi hoàn thành bảng tổng hợp theo mẩu sau :I - KIẾN THỨC CẦN NHỚPhân tử chỉ có liên kết ddonPhân tử có một liên kết đôi C = CPhân tử có một liên kết ba C = CPhân tử có 3 liên kết đơn xen kẽ với 3 liên kết đôi trong vòng (6 cạnh)Phản ứng thế Phản ứng cộng Phản ứng cộng Vừa có phản ứng thế, vừa có phản cộngLà nhiên liệu Dùng để điều chế : H2, C, chất khác. Dùng để điều chế : chất dẻo, rượu, axit axetic, dung môi, Dùng làm đènxì oxi - axetilen, Sản xuất chất dẻo, axit, hóa chất khác. Dùng để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâuDùng làm dung môi - Metan : CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl- Etilen: C2H4 + Br2 C2H4Br2- Axetilen : C2H2 + Br2 C2H2Br2 ( hoặc C2H2Br4 )- Benzen : C6H6 + Br2 Fe C6H5Br + HBr t0 C6H6 + H2 Ni C6H12 toPhản ứng đặc trưng :II – BÀI TẬP:Baøi 1/ SGK - 133: Vieát coâng thöùc caáu taïo ñaày ñuû vaø thu goïn cuûa caùc chaát höõu cô coù coâng thöùc phaân töû sau : C3H8, C3H6, C3H4. Giải:CTPT : C3H8CTPT : C3H6CTPT : C3H4Bài 2/ SGK – 133:Có 2 bình đựng 2 chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch Brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành? Giải:- Có thể dùng dung dịch brom (Br2) để nhận biết 2 chất khí.- Dẫn lần lượt 2 khí vào dung dịch nước brom. + Khí làm mất màu dung dịch brom là : C2H4 C2H4 + Br2 C2H4Br2+ Còn lại là khí metan : CH4C2H4CH4Bài 4/ SGK - 133: Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?Biết MA < 40. Tìm công thức phân tử của A?Chất A có làm mất màu dung dịch Br2?Viết PTHH cua A với Cl2 khi có ánh sáng?Hướng dẫn:- Vì đầu bài cho A có phản ứng cháy tạo CO2 và H2O thì A có 2 nguyên tố là C và H. Mặt khác:- Nếu mC + mH = mA => Chắc chắn trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.- Nếu mC + mH # mA => A có nguyên tố C, H, O => mO = mA – (mC + mH)Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: b) Gọi công thức phân tử A là: (CxHyOz)n. Mà MA < 40=> Thay n vào ta được công thức phân tử của A.Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?Biết MA < 40. Tìm công thức phân tử của A?Chất A có làm mất màu dung dịch Br2?Viết PTHH cua A với Cl2 khi có ánh sáng?- Vì đầu bài cho A có phản ứng cháy tạo CO2 và H2O thì A có 2 nguyên tố là C và H. Mặt khác:- Nếu mC + mH = mA => Chắc chắn trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.- Nếu mC + mH # mA => A có nguyên tố C, H, O => mO = mA – (mC + mH)Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: - Vì đầu bài cho A có phản ứng cháy tạo CO2 và H2O thì A có 2 nguyên tố là C và H. Mặt khác:- Nếu mC + mH = mA => Chắc chắn trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.- Nếu mC + mH # mA => A có nguyên tố C, H, O => mO = mA – (mC + mH)Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: - Vì đầu bài cho A có phản ứng cháy tạo CO2 và H2O thì A có 2 nguyên tố là C và H. Mặt khác:- Nếu mC + mH = mA => Chắc chắn trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.- Nếu mC + mH # mA => A có nguyên tố C, H, O => mO = mA – (mC + mH)b) Gọi công thức phân tử A là: (CxHyOz)n. Mà MA < 40Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: - Vì đầu bài cho A có phản ứng cháy tạo CO2 và H2O thì A có 2 nguyên tố là C và H. Mặt khác:- Nếu mC + mH = mA => Chắc chắn trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.- Nếu mC + mH # mA => A có nguyên tố C, H, O => mO = mA – (mC + mH)Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?Biết MA < 40. Tìm công thức phân tử của A?Chất A có làm mất màu dung dịch Br2?Viết PTHH cua A với Cl2 khi có ánh sáng?Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?Biết MA < 40. Tìm công thức phân tử của A?Chất A có làm mất màu dung dịch Br2?Viết PTHH cua A với Cl2 khi có ánh sáng?- Vì đầu bài cho A có phản ứng cháy tạo CO2 và H2O thì A có 2 nguyên tố là C và H. Mặt khác:- Nếu mC + mH = mA => Chắc chắn trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.- Nếu mC + mH # mA => A có nguyên tố C, H, O => mO = mA – (mC + mH)Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: b) Gọi công thức phân tử A là: (CxHyOz)n. Mà MA < 40Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: b) Gọi công thức phân tử A là: (CxHyOz)n. Mà MA < 40Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: => Thay n vào ta được công thức phân tử của A.b) Gọi công thức phân tử A là: (CxHyOz)n. Mà MA < 40Ta có công thức tổng quát của A là: CxHyOz. Tìm x, y, z: Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?Biết MA < 40. Tìm công thức phân tử của A?Chất A có làm mất màu dung dịch Br2?Viết PTHH cua A với Cl2 khi có ánh sáng?Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?Biết MA < 40. Tìm công thức phân tử của A?Chất A có làm mất màu dung dịch Br2?Viết PTHH cua A với Cl2 khi có ánh sáng? * Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: a) + Cl2 as C2H5Cl + HCl b) C2H4 + H2SO4 C2H5OH t0 c) C2H6 + O2 to d. + to 3CO2 + 3H2OC2H6H2O2CO2 + 3H2O7/2????? + ? C3H69/2O2* Dặn dò:Đọc trước bài thực hành: “Tính chất hóa học của hidrocacbon”Chuẩn bị bài tường trình theo mẫu sau:* Thí nghiệm: - Dụng cụ, hóa chất:…………………………………………………………………………………………………………….- Tiến hành :……………………………………………………………………………………………………………- Hiện tượng :…………………………………………………………………………………………………………….Giải thích và viết phương trình phản ứng( nếu có)…………………………………………………………………………………………………………….

Danh sách file (1 files)