Thursday, 11/08/2022 - 12:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

V/v triển khai sử dụng các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học.

    UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:        /GD&ĐT

V/v triển khai sử dụng các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học

 

TP. Sơn La, ngày      tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố.

 

Căn cứ Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học; Công văn số 2117/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 27/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai sử dụng các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vàcông tác y tế trong trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện những nội dung sau:

1. Nghiên cứu, triển khai các tài liệu truyền thông trong Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Bổ sung các tài liệu theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở thành một tư liệu có trong thư viện của nhà trường.

3.  In ấn bộ tờ rơi, áp phích và tranh ảnh về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học dán tại các bảng tin, tại khu vực dễ quan sát trong nhà trường để tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Tiếp tục phối hợp với các trạm y tế xã, phường làm tốt công tác sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học; chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Phần mềm QLVB phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT, CMMN (Hải).

TRƯỞNG PHÒNG

 

   

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 71
Hôm qua : 29
Tháng 08 : 249
Năm 2022 : 69.329