Sunday, 02/10/2022 - 17:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quyết Thắng

QĐ công nhận sáng kiến năm học 2020-2021

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 24/QĐ-THCSQT

 

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sáng kiến năm học 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG

Căn cứ Luật khoa học Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành một số Quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định Quản hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Kết luận tại các phiên họp của Hội đồng sáng kiến trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các tác giả, nhóm tác giả tại trường THCS Quyết Thắng nghiên cứu, xem xét xây dựng phương án phổ biến, ứng dụng rộng rãi sáng kiến vào thực tiễn.

Điều 3. Các ông (bà) tên trong Hội đồng sáng kiến trường THCS Quyết Thắng và nhân tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Vũ Thị Thanh Hằng

 

DANH MỤC

CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021

(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-THCSQT ngày 19/5/2021)  của Trường THCS Quyết Thắng)

 

STT

 

Tên  sáng kiến

Tên tác giả/đồng tác giả

 

Đơn vị

 

1

Giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng giải bài

tập Địa lí 6 tại trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, năm học 2020-2021

 

Lò Thị Viêng

Trường THCS Quyết Thắng

 

 

2

“Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng giờ thực hành Tin 8 ở trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, năm học 2020-2021”

 

 

Tô Thị Hạnh

 

Trường THCS Quyết Thắng

 

3

“Giải pháp nâng cao chất lượng môn Ngữ

văn lớp 9 qua việc tổ chức trò chơi và sử dụng sơ đồ tư duy ở trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La, năm học 2020- 2021”

 

Trần Thị Thim

 

Trường THCS Quyết Thắng

 

4

“Giải pháp  rèn kỹ năng về  giải bài toán  trên

máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Pascalở lớp 8 trường  THCS Quyết Thắng thành phố  Sơn

La năm học 2020-2021”.

 

Đào Duy Hiển

 

Trường THCS Quyết Thắng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 29
Tháng 10 : 47
Năm 2022 : 100.074