Nhập dữ liệu đội ngũ và triển khai nhập dữ liệu học sinh cho CSDL toàn ngành giáo dục và đào tạo