Đôn đốc nộp báo cáo kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018