Chủ nhật, 24/10/2021 - 06:20|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Các trường THPT;  Các TTGDNN-GDTX .

Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Phòng GD&ĐT huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
12/05/2017
Ngày hiệu lực:
12/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:   Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;  Các đơn vị trực thuộc Sở; Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
12/05/2017
Ngày hiệu lực:
12/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực