Saturday, 20/08/2022 - 08:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;  Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La.

Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày hiệu lực:
25/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:   Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
21/12/2017
Ngày hiệu lực:
21/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
21/12/2017
Ngày hiệu lực:
21/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở; Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện/thành phố.

Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực