Thông báo rộng rãi nội dung Thông báo số 437/TB-CAH ngày 15/6/2022 của Công an huyện Sốp Cộp về việc tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2022; đến ...