GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔTổ: Lý – Công nghệ
Tổng số: 6
Đảng viên: 1
Đoàn viên TN: 2
Trình độ đào tạo:    ĐH: 5