Liên hệ trực tiếp:

Trường PTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Mằn

Xã Bó Sinh - Huyện Sông Mã - Sơn La
sla-songma-ptbtthvathcsnamman@edu.viettel.vn