Thi Nghiệp vụ công tác Đoàn và công tác GDPL trong thanh niên năm 2019