Nhà trường tham gia Cuộc Thi KHKT Huyện Bắc Yên lần thứ VII năm học 2019-2020