Thông tin chi tiết:
Lò Thu Hằng
Họ và tên Lò Thu Hằng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ NV thiết bị
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách