Thông tin chi tiết:
Thào Thị Hồng
Giáo viên Thào Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách