• Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Nguyễn Quyết Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Phan Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Lèo Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Đinh Thị Nuôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Đặng Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Giàng Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Đinh Thị Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Thào Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học