• Lèo Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Nguyễn Khắc Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng - UVBCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Đặng Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
 • Giàng Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học