Sunday, 14/08/2022 - 01:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mường Bú

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu thực hiện từ 27/4/2020

Trường THCS Mường Bú

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 27 tháng 04 năm 2020

BUỔI SÁNG

THỨ
TIẾT

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

6A6

7A1

7A2

7A3

7A4

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

T.Anh - Vượng

Lý - Hải

Tin-L.Huệ

TD- Dũng

TD - Thăng

Nhạc - Quyết

Văn - V.Phương

Toán - Hạnh T

Hoạ - Chiến

Sinh - L.Phương

3

Sinh - T. Hằng

T.Anh - Vượng

Tin-L.Huệ

TD - Dũng

TD - Thăng

Văn - Anh

Văn - V.Phương

Tin - Hồng

Toán - Hạnh T

Hoạ - Chiến

4

Nhạc - Quyết

TD - Dũng

TD-Kì

Tin - Toàn

Tin – Hồng

T.Anh - Vượng

Sử - Hoa

TD - Thăng

Văn - Thủy

Toán - Hải

5

CNghệ - Hằng L

CNghệ - V.Hương

TD- Kì

Tin - Toàn

Tin – Hồng

 

Sinh - Lan

Địa - Hòa

Sử - Hoa

T.Anh - Diệu

3

1

Văn - Anh

Nhạc - Quyết

Văn - V Dung

T.Anh - Vượng

Toán - Đức

Tin - Toàn

Tin - Hồng

Văn - V.Phương

Sử - Hoa

Toán - Hải

2

T.Anh - Vượng

Văn - Anh

Sử - Hoa

Lý - Yến

Văn - V Dung

CNghệ - Dung

Văn - V.Phương

Toán - Hạnh T

T.Anh - Diệu

Tin - Hồng

3

TD - Dũng

T.Anh - Vượng

Sinh - V.Hương

Toán - Đức

Văn - V Dung

Văn - Anh

T.Anh - Diệu

CNghệ - Tía

Địa - Hòa

Lý - Hải

4

Tin - Hồng

Sinh - T. Hằng

Toán - Đức

GDCD - Hòa

CNghệ - V.Hương

Văn - Anh

Toán - Nga H

Sinh - Lan

Toán - Hạnh T

T.Anh - Diệu

5

 

 

 

 

Nhạc - Quyết

T.Anh - Vượng

Nhạc - L.Dũng

T.Anh - Diệu

 

Sử - Duyên

4

1

Toán - L. Huệ

Hoạ - Chiến

T.Anh - Vượng

Toán - Đức

Văn - V Dung

Sinh - T. Hằng

TD - Thăng

T.Anh - Diệu

Văn - Thủy

Toán - Hải

2

Sử - H. Anh

Toán - L. Huệ

Địa - Hường

T.Anh - Vượng

Toán - Đức

Hoạ - Chiến

Địa - Hòa

TD - Thăng

CNghệ - Tía

Văn - P. Oanh

3

Tin - Hồng

Văn - Anh

Toán - Đức

Văn - V Dung

T.Anh - Vượng

TD - Dũng

Toán - Nga H

Lý - Hải

T.Anh - Diệu

Văn - P. Oanh

4

T.Anh - Vượng

Văn - Anh

GDCD - Hòa

Văn - V Dung

GDCD - L. Hà

Toán - L. Huệ

T.Anh - Diệu

Hoạ - Chiến

Lý - Hải

Địa - Hằng L

5

 

 

CNghệ - Hằng L

 

 

CNghệ - Dung

 

GDCD - Thu

Tin - Hồng

 

5

1

Lý - Hải

Toán - L. Huệ

Hoạ - Chiến

Địa - Hường

Toán - Đức

Sử - Hoa

Toán - Nga H

Toán - Hạnh T

T.Anh - Diệu

GDCD - Thu

2

Văn - Anh

CNghệ - V.Hương

Nhạc - Quyết

Toán - Đức

Sử - Hoa

Toán - L. Huệ

TD - Thăng

Văn - V.Phương

Toán - Hạnh T

T.Anh - Diệu

3

Văn - Anh

GDCD - Liên

Toán - Đức

Sinh - V.Hương

T.Anh - Vượng

Địa - Hường

Lý - Hải

Văn - V.Phương

TD - Thăng

Sinh - L.Phương

4

Toán - L. Huệ

Địa - Hường

T.Anh - Vượng

CNghệ - V.Hương

Lý - Yến

Tin - Toàn

Văn - V.Phương

Sinh - Lan

GDCD - Thu

Toán - Hải

5

Hoạ - Chiến

T.Anh - Vượng

 

 

 

 

 

 

 

CNghệ - Tía

6

1

Địa - Hường

TD - Dũng

T.Anh - Vượng

Toán - Đức

Sinh - V.Hương

Toán - L. Huệ

Tin - Hồng

Sử - Hoa

Nhạc - L.Dũng

Văn - P. Oanh

2

Toán - L. Huệ

Sinh - T. Hằng

Toán - Đức

T.Anh - Vượng

CNghệ - V.Hương

TD - Dũng

Toán - Nga H

Toán - Hạnh T

Tin - Hồng

TD - Thăng

3

TD - Dũng

Tin - L. Huệ

Văn - V Dung

Sử - Hoa

T.Anh - Vượng

Lý - Yến

T.Anh - Diệu

Nhạc - L.Dũng

Sinh - T. Hằng

Địa - Hằng L

4

Sinh - T. Hằng

Toán - L. Huệ

CNghệ - Hằng L

Văn - V Dung

Toán - Đức

T.Anh - Vượng

Hoạ - Chiến

T.Anh - Diệu

Toán - Hạnh T

Nhạc - L.Dũng

5

 

 

 

Nhạc - Quyết

 

 

Sử - Hoa

 

Địa - Hòa

 

7

1

Toán - L. Huệ

Sử - Hoa

Lý - Yến

Văn - V Dung

Sinh - V.Hương

Văn - Anh

CNghệ - Tía

Văn - V.Phương

Văn - Thủy

Sử - Duyên

2

Văn - Anh

Tin - L. Huệ

Văn - V Dung

CNghệ - V.Hương

Địa - Hường

Sinh - T. Hằng

Sinh - Lan

Sử - Hoa

Văn - Thủy

Tin - Hồng

3

GDCD - Liên

Văn - Anh

Văn - V Dung

Sinh - V.Hương

Hoạ - Chiến

Toán - L. Huệ

GDCD - Thu

Địa - Hòa

Sinh - T. Hằng

TD - Thăng

4

CNghệ - Hằng L

Toán - L. Huệ

Sinh - V.Hương

Hoạ - Chiến

Văn - V Dung

GDCD - Liên

Địa - Hòa

Tin - Hồng

TD - Thăng

Văn - P. Oanh

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

THỨ
TIẾT

7A5

7A6

7A7

8A1

8A2

8A3

8A4

8A5

8A6

9A1

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tin - Hồng

T.Anh - Diệu

Văn - Thủy

Toán - Quỳnh

T.Anh - Công

Sinh - Thuông

TD - Kỳ

Văn - Đ. Oanh

Địa - Hường

Văn - Hiền

3

T.Anh - Diệu

Sinh - Hằng L

Văn - Thủy

Địa - L. Hà

Toán - Quỳnh

GDCD - Thu

Địa - Hường

Văn - Đ. Oanh

TD - Kỳ

Sinh - L.Phương

4

Văn - P. Oanh

Địa - Hòa

Địa - Hằng L

T.Anh - Tâm

Văn - Đ. Hà

Hoạ - Liên

Toán - Yến

T.Anh - Công

GDCD - Thu

Toán - Nga Đ

5

Sử - Duyên

Lý - Hải

GDCD - Trung

Lý - Đạt

Văn - Đ. Hà

T.Anh - Công

Hoá - P. Hà

Toán - Yến

Sử - H. Anh

Địa - L. Hà

3

1

GDCD - Thu

Sinh - Hằng L

T.Anh - Công

Toán - Quỳnh

TD - Kỳ

Lý - Hạnh T

Văn - Đ. Hà

Toán - Yến

Văn - Đ. Oanh

TD - Dũng

2

Toán - Hải

GDCD - Thu

Nhạc - L.Dũng

Văn - Đ. Oanh

Địa - L. Hà

TD - Kỳ

T.Anh - Công

TCT - Quỳnh

Nhạc - Quyết

Văn - Hiền

3

Nhạc - L.Dũng

Toán - Hạnh T

Toán - Nga H

Nhạc - Quyết

Văn - Đ. Hà

Văn - Duyên

Sinh - Thuông

Văn - Đ. Oanh

Toán - Yến

Văn - Hiền

4

Sử - Duyên

Văn - V.Phương

Lý - Hải

Hoạ - Liên

Toán - Quỳnh

T.Anh - Công

Toán - Yến

Nhạc - Quyết

CNghệ - Tía

Toán - Nga Đ

5

Sinh - T. Hằng

 

Sinh - Hằng L

Địa - L. Hà

Hoạ - Liên

Toán - Quỳnh

 

Sinh - Thuông

T.Anh - Công

Sử - H. Anh

4

1

CNghệ - Tía

Văn - V.Phương

Toán - Nga H

Văn - Đ. Oanh

Văn - Đ. Hà

Văn - Duyên

GDCD - Thu

Sử - H. Anh

TCT - Quỳnh

Văn - Hiền

2

Toán - Hải

Văn - V.Phương

Văn - Thủy

Văn - Đ. Oanh

Hoá - P. Hà

Toán - Quỳnh

Lý - Hạnh T

Địa - L. Hà

T.Anh - Công

T.Anh - Tâm

3

Địa - Hòa

TD - Thăng

Sử - Duyên

T.Anh - Tâm

TCT - Quỳnh

T.Anh - Công

Văn - Đ. Hà

Lý - Hạnh T

Văn - Đ. Oanh

Toán - Nga Đ

4

Tin - Hồng

Toán - Hạnh T

TD - Thăng

Toán - Quỳnh

CNghệ - Toàn

Sử - H. Anh

Văn - Đ. Hà

T.Anh - Công

Văn - Đ. Oanh

TD - Dũng

5

Sinh - T. Hằng

T.Anh - Diệu

 

Hoá - P. Hà

Địa - L. Hà

Địa - Hường

T.Anh - Công

CNghệ - Toàn

Lý - Hạnh T

Lý - Đức

5

1

TD - Thăng

Văn - V.Phương

CNghệ - Tía

Văn - Đ. Oanh

TCV - Đ. Hà

Toán - Quỳnh

TD - Kỳ

Toán - Yến

T.Anh - Công

Văn - Hiền

2

Toán - Hải

CNghệ - Tía

Hoạ - Chiến

Hoá - P. Hà

T.Anh - Công

TCT - Quỳnh

Văn - Đ. Hà

Sinh - Thuông

TD - Kỳ

TCV - Hiền

3

Hoạ - Chiến

T.Anh - Diệu

Toán - Nga H

TCT - Quỳnh

GDCD - Thu

Sinh - Thuông

T.Anh - Công

TD - Kỳ

Toán - Yến

Hoá - Lan

4

T.Anh - Diệu

Toán - Hạnh T

T.Anh - Công

Sử - H. Anh

Toán - Quỳnh

Hoá - P. Hà

Sinh - Thuông

Địa - L. Hà

Văn - Đ. Oanh

T.Anh - Tâm

5

 

 

 

GDCD - Thu

Sinh - Thuông

CNghệ - Toàn

Sử - H. Anh

 

TCV - Đ. Hà

Nhạc - Quyết

6

1

Địa - Hòa

Sử - Duyên

TD - Thăng

Sinh - Thuông

Lý - Hạnh T

Hoá - P. Hà

CNghệ - Toàn

Văn - Đ. Oanh

Toán - Yến

T.Anh - Tâm

2

T.Anh - Diệu

Địa - Hòa

Địa - Hằng L

TD - Kỳ

Nhạc - Quyết

Văn - Duyên

Toán - Yến

TCV - Đ. Oanh

Địa - Hường

GDCD - Liên

3

Văn - P. Oanh

Toán - Hạnh T

Văn - Thủy

CNghệ - Toàn

TD - Kỳ

Văn - Duyên

Nhạc - Quyết

Hoá - P. Hà

Sinh - Thuông

Lý - Đức

4

Văn - P. Oanh

Tin - Hồng

Toán - Nga H

TCV - Đ. Oanh

Sinh - Thuông

TD - Kỳ

Hoá - P. Hà

Toán - Yến

Hoá - Hạnh Đ

Hoá - Lan

5

 

Nhạc - L.Dũng

Tin - Hồng

 

 

 

Hoạ - Liên

Hoạ - Chiến

 

CNghệ - Toàn

7

1

TD - Thăng

Hoạ - Chiến

Tin - Hồng

TD - Kỳ

Toán - Quỳnh

Nhạc - Quyết

TCV - Đ. Hà

T.Anh - Công

Sinh - Thuông

Sử - H. Anh

2

Văn - P. Oanh

TD - Thăng

Sử - Duyên

Sinh - Thuông

T.Anh - Công

Toán - Quỳnh

TCT - Yến

Hoá - P. Hà

Hoạ - Chiến

Sinh - L.Phương

3

Lý - Hải

Tin - Hồng

Sinh - Hằng L

Toán - Quỳnh

Hoá - P. Hà

Địa - Hường

Toán - Yến

TD - Kỳ

Hoá - Hạnh Đ

Toán - Nga Đ

4

Toán - Hải

Sử - Duyên

T.Anh - Công

T.Anh - Tâm

Sử - H. Anh

TCV - Đ. Hà

Địa - Hường

GDCD - Thu

Toán - Yến

TCT - Nga Đ

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

THỨ
TIẾT

9A2

9A3

9A4

9A5

 

 

 

 

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - T. Hằng

Toán - Chí

Lý - Nga H

Hoá - Lan

 

 

 

 

 

 

3

Lý - Nga H

Văn - Hạnh V

Toán - Chí

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

4

Địa - L. Hà

Văn - Hạnh V

TCT - Chí

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

5

T.Anh - Tâm

Sinh - L.Phương

Văn - Hiền

GDCD - Liên

 

 

 

 

 

 

3

1

GDCD - Liên

Sử - H. Anh

Văn - Hiền

Toán - Chí

 

 

 

 

 

 

2

TD - Dũng

CNghệ - Toàn

Toán - Chí

Sử - Thủy

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Nga Đ

Toán - Chí

Hoá - Lan

Địa - L. Hà

 

 

 

 

 

 

4

Sử - H. Anh

TD - Dũng

Sử - Thủy

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

5

CNghệ - Toàn

Lý - Nga H

Sinh - L.Phương

TCV - P. Oanh

 

 

 

 

 

 

4

1

Văn - Hạnh V

TD - Dũng

T.Anh - Tâm

Sinh - L.Phương

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Hạnh V

Toán - Chí

Lý - Nga H

TD - Dũng

 

 

 

 

 

 

3

Sử - H. Anh

Sinh - L.Phương

Văn - Hiền

Toán - Chí

 

 

 

 

 

 

4

Toán - Nga Đ

Văn - Hạnh V

Toán - Chí

Lý - Nga H

 

 

 

 

 

 

5

 

TCT - Nga Đ

 

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Nga Đ

T.Anh - Tâm

Nhạc - Quyết

Toán - Chí

 

 

 

 

 

 

2

TD - Dũng

Lý - Nga H

T.Anh - Tâm

TCT - Chí

 

 

 

 

 

 

3

TCT - Nga Đ

Sử - H. Anh

TD - Dũng

CNghệ - Toàn

 

 

 

 

 

 

4

Văn - Hạnh V

GDCD - Liên

Sinh - L.Phương

TD - Dũng

 

 

 

 

 

 

5

Sinh - L.Phương

TCV - Hạnh V

Địa - L. Hà

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Hoá - T. Hằng

Văn - Hạnh V

Hoá - Lan

Lý - Nga H

 

 

 

 

 

 

2

T.Anh - Tâm

Hoá - P. Hà

CNghệ - Toàn

Hoá - Lan

 

 

 

 

 

 

3

Lý - Nga H

T.Anh - Tâm

GDCD - Liên

Toán - Chí

 

 

 

 

 

 

4

Văn - Hạnh V

Toán - Chí

TD - Dũng

T.Anh - Tâm

 

 

 

 

 

 

5

TCV - Hạnh V

 

Toán - Chí

Sử - Thủy

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán - Nga Đ

Hoá - P. Hà

Văn - Hiền

Sinh - L.Phương

 

 

 

 

 

 

2

Nhạc - Quyết

Văn - Hạnh V

Văn - Hiền

T.Anh - Tâm

 

 

 

 

 

 

3

Văn - Hạnh V

Nhạc - Quyết

Sử - Thủy

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

4

Sinh - L.Phương

Địa - L. Hà

TCV - Hạnh V

Nhạc - Quyết

 

 

 

 

 

 

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 96
Năm 2022 : 638