Wednesday, 28/09/2022 - 19:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phiêng Ban

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua -Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục đào tạo;

Các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 của UBND huyện Bắc Yên và Phòng GDĐT huyện Bắc Yên.

Hội đồng thi đua – Khen thưởng của trường THCS xã Phiêng Ban xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019-2020theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC.

1. Mục đích

Thi đua nhằm tạo động lực động viên lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nghề, yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của nhà trường.

2. Các yêu cầu cần đạt

- Phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn được ban thi đua của trường phát động tới toàn thể CBGV- NV và học sinh của trường nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

- Phong trào thi đua phải thiết thực chất lượng hiệu quả, bám sát mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường, của địa phương và của ngành đề ra.

Năm học 2019-2020 là năm học toàn ngành tập trung thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam về việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020

- Phong trào thi đua được tiến hành trên tinh thần tự nguyện tự giác của mỗi cá nhân, nhưng phải hoàn thành được các chỉ tiêu mà bản thân cá nhân và tổ chức đoàn thể trong nhà trường đăng ký tại hội nghị CBVC đầu năm học, đoàn kết hợp tác cùng phát triển.

3. Nguyên tắc khen thưởng

- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời

- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

- Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất

II. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA:

Thực hiện theo Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục đào tạo; Các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 của UBND huyện Bắc Yên và Phòng GDĐT huyện Bắc Yên.

III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Đối với HS:

Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm:

 

STT

Lớp

Tổng HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

TB trở lên

 

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

1

6A

43

25

58.1

17

39.5

1

2.3

 

0

43

100

 

 

2

6B

43

26

60.5

16

37.2

1

2.3

 

0

43

100

 

 

3

7A

35

17

48.6

17

48.6

1

2.9

 

0

35

100

 

 

4

7B

35

20

57.1

14

40

1

2.9

 

0

35

100

 

 

5

8A

37

22

59.5

14

37.8

1

2.7

 

0

37

100

 

 

6

8B

34

17

50

16

47.1

1

2.9

 

0

34

100

 

 

7

9A

37

21

56.8

15

40.5

1

2.7

 

0

37

100

 

 

8

9B

36

21

58.3

14

38.9

1

2.8

 

0

36

100

 

 

Toàn trường

300

169

56.3

123

41

8

2.7

0

0

300

100

 

 

Chỉ tiêu xếp loại học lực:

 

STT

Lớp

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

TB trở lên

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6A

43

3

7

10

23.3

27

62.8

3

7

 

 

40

93

2

6B

43

2

4.7

8

18.6

30

69.8

3

7

 

 

40

93

3

7A

35

2

5.7

8

22.9

22

62.9

3

8.6

 

 

32

91.4

4

7B

35

2

5.7

9

25.7

21

60

3

8.6

 

 

32

91.4

5

8A

37

2

5.4

6

16.2

26

70.3

3

8.1

 

 

34

91.9

6

8B

34

2

5.9

6

17.6

23

67.6

3

8.8

 

 

31

91.2

7

9A

37

2

5.4

6

16.2

26

70.3

3

8.1

 

 

34

91.9

8

9B

36

2

5.6

8

22.2

23

63.9

3

8.3

 

 

33

91.7

Toàn trường

300

17

5.7

61

20.3

198

66

24

8

 

 

276

92

- Số HS tốt nghiệp THCS:  73/73, đạt: 100%.

- Hiệu quả đào tạo (số HS cuối khoá/số HS đầu khoá) 73/90 đạt: 81%

- Học sinh giỏi: 17  em, Đạt tỷ lệ 5,6%.

- Học sinh tiên tiến: 61 em, Đạt tỷ lệ 20,3%.

- Duy trì số lượng học sinh: 297/300, tỷ lệ 99%.

- Chỉ tiêu kết quả các cuộc thi, kỳ thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:

Thi HSG cấp trường: 03 giải; cấp huyện 01 giải, cấp tỉnh: 01 giải.

Thi GVDG cấp huyện: 02 giải

Thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học Chỉ tiêu có 01 dự án tham gia thi cấp huyện.

2. Đối với cán bộ giáo viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐCT

1

Nguyễn Xuân Thuỷ

HT

x

x

 

2

Hoàng Thị Bắc

PHT

x

 

 

3

Nguyễn Thị Kim Cúc

GV

x

 

 

4

Đinh văn Lợi

GV

x

 

 

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

GV

x

 

 

6

Đào Thị Minh Hải

CTCĐ

x

x

 

8

Lò Thị Luân

GV

x

 

 

9

Sa Thị Nhung

GV

x

 

 

10

Trịnh Thị Nga

GV

x

 

 

11

Trần Thị Thảo

GV

x

 

 

12

Lò Thị Quỳnh

GV

x

 

 

13

Phạm Thị Thuỷ

GV

x

 

 

14

Nguyễn Thị Thương

TT

x

x

 

15

Nguyễn Đức Thịnh

GV

x

 

 

16

Lê Thị Thanh Nhàn

NV

x

 

 

17

Nguyễn Thị Bắc

NV

x

 

 

18

Đinh Minh Huệ

NV

 

 

 

3. Đối với tập thể.

3.1. Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

3.2. Tập thể nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc. Giành cờ thi đua dẫn đầu khối của UBND Tỉnh.

3.3. Tổ Chuyên môn: Tập thể lao động Tiên tiến

3.4. Công đoàn:Vững mạnh

3.5. Chi đoàn: Vững mạnh.

V/CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng .

2. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân phấn đấu đăng ký các danh hiệu thi đua.

3. Thành lập hội đồng hội đồng khoa học cơ sở, chấm sáng kiến kinh nghiệm.

4. Tổ chức phát động các đợt thi đua trong năm học:

* Đợt 1: Từ ngày 05/09/2019 - 20/11/2019 chủ đề “ Lập thành tích chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam”

* Đợt 2:Từ tháng 20/11/2019 đến hết tháng 12/2019: Thi đua kết thúc học kỳ I

* Đợt 3: Từ 01/01/2020 đến 26/3/2020: Chào mừng thành lập Đoàn TNCSHCM

* Đợt 4: Từ 26/3 đến hết năm học: Thi đua kết thúc năm học, chào mừng sinh nhật Chủ tịch HCM.

5.Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tổ chức đăng ký cam kết thi đua:

Chính quyền phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị CCVC để các cá nhân, tập thể trong đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; tổ chức đăng ký cam kết thi đua với những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Cuối năm học căn cứ vào kết quả thực hiện được của cá nhân, tập thể để xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng như đã đăng ký vào đầu năm học.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng chấm đề tài khoa học, để theo dõi đánh giá công tác thi đua trong năm học.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện,phổ biến kế hoạch thi đua đến toàn thể cán bộ viên chức nhà trường.

- Phối hợp với công đoàn nhà trường phát động các đợt thi đua trong năm học.

- Căn cứ vào các tiêu chuẩn đạt được, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường tiến hành họp, xét, lấy phiếu tín nhiệm, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo các văn bản quy định hiện hành và xét, hoàn thiện thủ tục hồ sơ với khối thi đua, trình Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT hoặc Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo thẩm quyền.

VII/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

Tháng

Nội dung thực hiện

Bộ phận thực hiện

9/2019

- Học tập các văn bản, các quy định quy chế của ngành, phòng, trường.

- Kiện toàn ban chỉ đạo, lập kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Triển khai công tác thi đua đầu năm.

- Phát động phong trào thi đua đợt I.

- Các cá nhân tự xây dựng chỉ tiêu thi đua.

- Các cá nhân, tổ chức đoàn thể tự đăng kí chỉ tiêu thi đua.

BGH + CT công đoàn

 

HT-BCĐ

 

 

 

 

HĐ thi đua

HĐ thi đua

CB – Giáo viên

CBGV- Tổ - các đoàn thể

HĐ thi đua

10/2019

- Thông qua các danh hiệu thi đua tại hội nghị cán bộ, viên chức– Kí cam kết.

- Xây dựng kế hoạch thi đua- khen thưởng

- Lập các biểu mẫu đăng kí thi đua nộp ban thi đua phòng.

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 20/10

HT-BCĐ

CT công đoàn

 

HĐ thi đua

CT công đoàn

BCH công đoàn

11/2019

- Tổ chức kỉ niệm 20/11 giao lưu văn nghệ

- Kiểm tra thi đua theo kế hoạch của chuyên môn và của nhà trường, của các bộ phận

HĐ thi đua

BGH + Công đoàn

BGH +CM+BTĐ+KTNB.

HĐ Thi đua

 

12/2019

Phát động TĐ lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐNDVN (22/12)

- Tiếp tục kiểm tra thi đua theo kế hoạch.

Dự Hội nghị TĐ Khối THCS tại trường THCS xã Mường Khoa

HĐ thi đua + Đội

 

HĐ thi đua

01/2020

- Sơ kết thi đua đợt I- Báo cáo kết quả thi đua đợt 2 với BGH

- Phát động phong trào thi đua đợt 3

- Kiểm tra các nội dung thi đua theo kế hoạch

Tổ chuyên môn

HĐSP

 

HĐ thi đua

02/2020

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2

Kiểm tra thi đua của giáo viên và học sinh theo kế hoạch; quy định, quy chế của nhà trường

HĐ thi đua

 

HĐ thi đua + BGH + Kiểm tra nội bộ + TPT

3/2020

- Phát động chào mừng ngày 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/3

- Kiểm tra thi đua của giáo viên và học sinh theo kế hoạch; quy định, quy chế của nhà trường. Sơ kết thi đua đợt 3

HĐ thi đua

 

HĐ thi đua + BGH + Kiểm tra nội bộ + TPT

4/2020

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 30/4

- Kiểm tra TĐ của giáo viên và học sinh theo kế hoạch, quy định, quy chế của nhà trường.

- Nghiệm thu và chấm sáng kiến kinh nghiệm

HĐ thi đua

 

HĐ thi đua

HĐ thi đua

HĐ chấm SKKN theo QĐ

 

5/2020

- Kiểm tra thi đua của giáo viên và học sinh theo kế hoạch, quy chế của nhà trường

Bình xét thi đua đợt 4 và thi đua cả năm học 2019-2020.

- Tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC.và cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” năm học 2019-2020.

- Tổng kết năm học : 2019-2020

Tổ chức Hội Nghị đánh giá thi đua toàn Khối THCS.

HĐ thi đua + BGH + Kiểm tra nội bộ + TPT

HĐTĐ + Tổ C.môn+ bộ tứ

 

Theo QĐ

 

 

 

Các tổ chức đoàn thể

6/2020

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua nộp PGD&ĐT

- Duyệt thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.

HĐ thi đua

HT-CTCĐ-TK

7,8/2018

- Tham dự tổng kết năm học, tổng kết công tác TĐKT toàn ngành và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN T.M HỘI ĐỒNG THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 27
Tháng 09 : 516
Năm 2022 : 2.273