Thông qua buổi ngoại khóa chủ đề "kỹ năng phòng chống các tai tệ nạn xã hội"nhằm  tuyên truyền đến tất cả các em học sinh trong toàn trường về cách phòng chống các tệ nạn xã hội ...