TRƯỜNG TH-THCS THỊ TRẤNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ: KHOA HỌC XÃ HỘIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Bắc Yên, ngày 01 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊNNĂM HỌC ...