UBND HUYỆN BẮC YÊNTRƯỜNG TH &THCS THỊ TRẤN  Số: 17/KH-TH&THCSTTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc       Bắc Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC ...