Sau giờ hoạt động chính các cháu được ra ngoài trời hoạt động quan sát vườn hoa của nhà trường, sau đó các cháu lao động nhổ cỏ chăm sóc hoa. trong giờ hoạt động các cháu rất hứng thú, tham gia nhiệt tình và rất thoải mái. qua giờ hoạt động các cháu được trải nghiệm thực tế chăm sóc hoa và cô giáo đã giáo dục các cháu cách chăm sóc, bảo vệ vườn hoa.