• Tài nguyên
 • Văn bản từ Sở
 • Công văn yêu cầu Báo cáo kết quả sử dụng Sách giáo khoa theo Nghị quyết số  08-NQ/HĐND ngày 03/8/2016  (KHẨN).. Kính đề nghị các Phhòng GD&ĐT huyện/TP trập trung triển khai thực hiện. 

  Ngày ban hành:
  24/10/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  27/05/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  04/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

  Ngày ban hành:
  25/05/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  26/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố.

  Ngày ban hành:
  20/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi: Các đơn vị thuộc Sở.

  Ngày ban hành:
  13/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi: Các trường THPT;  Các trung tâm GDNN - GDTX.

  Ngày ban hành:
  13/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố.

  Ngày ban hành:
  13/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ngày ban hành:
  12/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực