echo $result;}} ?> Tài chính
Tuesday, 22/05/2018 - 14:41|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
03/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Ngày ban hành:
29/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
29/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn định mức chi cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
Ngày ban hành:
15/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
Ngày ban hành:
21/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực