Thursday, 24/05/2018 - 13:09|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
03/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực