Thursday, 24/05/2018 - 13:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Xây dựng phát triển đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo trong năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực