Thursday, 24/05/2018 - 12:52|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Ngày ban hành:
29/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực