Thursday, 24/05/2018 - 12:45|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018

Trên cơ sở các văn bản của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và tình hình thực tế địa phương, Sở GD&ĐT Yên Bái hướng dẫn các đơn vị giáo dục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với cấp tiểu học như sau (Xem chi tiết trong tài liệu đính kèm)