Tuesday, 22/05/2018 - 14:51|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Dự án VNEN

Dự án VNEN

Mục tiêu của Dự án VNEN là: (i) tạo điều kiện cho trẻ em thuộc các nhóm trẻ khó khăn hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học có chất lượng bằng cách thông qua đổi mới sư phạm, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy - học; và (ii) rút ra những bài học thực tiễn có giá trị về đổi mới sư phạm trên toàn ...