Tuesday, 22/05/2018 - 14:50|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015

Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 24/4/2012 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt “Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2015”.
Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015

Năm 2011: Toàn tỉnh có 78/180(43,3%) xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; 2/9(22,2%) huyện, thị xã, thành phố đạt đơn vị đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm ...