Tuesday, 22/05/2018 - 14:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Dự án VNEN

Dự án VNEN

Mục tiêu của Dự án VNEN là: (i) tạo điều kiện cho trẻ em thuộc các nhóm trẻ khó khăn hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học có chất lượng bằng cách thông qua đổi mới sư phạm, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy - học; và (ii) rút ra những bài học thực tiễn có giá trị về đổi mới sư phạm trên toàn ...
Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015

Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 24/4/2012 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt “Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2015”.
Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015

Năm 2011: Toàn tỉnh có 78/180(43,3%) xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; 2/9(22,2%) huyện, thị xã, thành phố đạt đơn vị đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm ...